9-9-2013

ก ล า ง ดึ ก , , , ,

เ พ ล ง เ ศ ร้ า , , , ,

ฝ น ต ก , , , ,

คิ ด ถึ ง เ ธ อ , , , ,

…………………………………..

เราเพิ่งกลับจากกรุงเทพมา กลับไปที่ที่เคยมีเธอ

ผ่านไปหลายปี หลายอย่างเปลี่ยนไป

มีตึกใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ เยอะไปหมด

แต่บางอย่างก็ยังเหมือนเดิม ตึกเก่ายังอยู่ที่เดิม ถนนยังเป็นสายเดิม

เหมือน เ ธ อ ที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป        เ ร า ที่ ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม

คิดถึงเธอทีไร ได้แต่ยิ้มเศร้าๆออกมาทุกที

ฝนที่กรุงเทพตกบ่อยกว่าที่บ้านเราซะอีก

หวังว่าเธอจะไม่เป็นหวัด หวังว่าเธอจะสบายดี หรือถ้าไม่สบาย หวังว่าเธอจะมีคนดูแล

หวังว่าซักวัน,,,, เราจะกลับนั่งอ่านข้อความนี้แล้วรู้สึกตลกตัวเองที่ยังบ้าคิดถึงเธอขนาดนี้

ไ ม่ ดี เ ล ย , , ,   ที่ ยัง ลื ม เ ธ อ ไ ม่ ไ ด้ ซั ก ที

555469683447

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s